CSRDESG15. 1. 20230

Rada EU dala finální „zelenou“ směrnici o podávání zpráv udržitelnosti podniků

Rada EU definitivně schválila směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD).

To znamená, že společnosti budou brzy muset zveřejňovat podrobné informace o záležitostech udržitelnosti. To zvýší odpovědnost společností, zabrání rozdílným standardům udržitelnosti a usnadní přechod k udržitelné ekonomice.

Nová pravidla povedou k tomu, že více podniků bude odpovědných za svůj dopad na společnost, a nasměřují je k ekonomice, která přináší prospěch lidem a životnímu prostředí. Údaje o ekologické a společenské stopě by byly veřejně dostupné všem zájemcům o tuto stopu. Nové rozšířené požadavky jsou zároveň přizpůsobeny různým velikostem společností a poskytují jim dostatečné přechodné období, aby se na nové požadavky připravily.

Jozef Síkela
ministr průmyslu a obchodu

V praxi to znamená, že společnosti budou muset podávat zprávy o tom, jak jejich obchodní model ovlivňuje jejich udržitelnost a jak vnější faktory udržitelnosti (jako je změna klimatu nebo otázky lidských práv) ovlivňují jejich činnost. Investoři a další zúčastněné strany tak budou lépe připraveni přijímat informovaná rozhodnutí o otázkách udržitelnosti.

CSRD posiluje stávající pravidla pro nefinanční výkaznictví zavedená ve směrnici o účetnictví směrnicí o nefinančním výkaznictví (NFRD) z roku 2014, která již nejsou přizpůsobena přechodu EU na udržitelné hospodářství.

Nová pravidla výkaznictví pro firmy

CSRD zavádí podrobnější požadavky na podávání zpráv a zajišťuje, že velké společnosti a kotované malé a střední podniky budou muset podávat zprávy o záležitostech udržitelnosti, konkrétně v oblastech životního prostředí, sociálního systému a lidských práv a v neposlední řadě správy a řízení společností (governance). Nová pravidla pro podávání zpráv o udržitelnosti se budou vztahovat na všechny velké společnosti a na všechny společnosti kotované  na regulovaných trzích s výjimkou kótovaných mikropodniků. Tyto společnosti jsou rovněž odpovědné za posouzení informací vztahujících se na jejich dceřiné společnosti.

Pravidla se rovněž vztahují na kotované malé a střední podniky s přihlédnutím k jejich specifickým vlastnostem. Pro kotované malé a střední podniky bude během přechodného období možná výjimka, která je osvobodí od uplatňování směrnice do roku 2028.

mimoevropských společností se požadavek předložit zprávu o udržitelnosti vztahuje na všechny společnosti, které v EU vytvářejí čistý obrat 150 milionů EUR a které mají alespoň jednu dceřinou společnost nebo pobočku v EU přesahující určité prahové hodnoty. Tyto společnosti musí poskytnout zprávu o svých dopadech na životní prostředí, společnost a správu věcí veřejných, jak je definováno v této směrnici.

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) bude zodpovědná za vypracování návrhů evropských standardů. Evropská komise přijme konečnou verzi standardů jako akt v přenesené pravomoci po konzultacích s členskými státy EU a řadou evropských orgánů.

Časový plán

Aplikace nařízení bude probíhat ve čtyřech fázích:

  • podávání zpráv v roce 2025 o finančním roce 2024 pro společnosti, které již podléhají NFRD,
  • podávání zpráv v roce 2026 o finančním roce 2025 pro velké společnosti, které v současné době nepodléhají NFRD,
  • podávání zpráv v roce 2027 za rozpočtový rok 2026 pro kotované malé a střední podniky (kromě mikropodniků), malé a specializované úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny,
  • podávání zpráv v roce 2029 za finanční rok 2028 pro podniky ze třetích zemí s čistým obratem vyšším než 150 milionů v EU, pokud mají alespoň jednu dceřinou společnost nebo pobočku v EU přesahující určité prahové hodnoty.
Východiska

Evropská komise předložila návrh CSRD dne 21. dubna 2021 jako součást Evropské zelené dohody Agendy udržitelného financování. CSRD zaplní mezery ve stávajících pravidlech pro informace o udržitelnosti. Finanční trhy potřebují přístup k environmentálním, sociálním informacím a informacím o správě věcí veřejných, které jsou spolehlivé, relevantní a srovnatelné, má-li být soukromý kapitál nasměrován na financování zelené a sociální transformace. Zveřejňování informací o udržitelnosti by mohlo přilákat další investice a finanční prostředky k usnadnění přechodu k udržitelnému hospodářství, jak je popsáno v Zelené dohodě.

Dne 24. února 2022 se členské státy EU jednomyslně dohodly na postoji Rady k návrhu CSRD. Dne 21. června 2022 dosáhly Rada a Evropský parlament prozatímní dohody o CSRD, kterou dne 30. června 2022 schválili zástupci členských států EU.

Další kroky

Poté, co Rada dnes schválila postoj Evropského parlamentu, byl legislativní akt přijat. Po podpisu předsedou Evropského parlamentu a předsedou Rady bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost 20 dní poté. Nová pravidla budou muset členské státy zavést o 18 měsíců později.

Zdroje

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-green-light-to-corporate-sustainability-reporting-directive/

Náš postoj a doporučení

Přechod k udržitelné ekonomice musí v sobě obsahovat udržitelný růst. Využijte přechodné období a revidujte svou podnikatelskou strategii. Nezapomeňte při tom na střízlivost reálného pohledu. Kvalitu strategie prověří vždy teprve její realizace.

Vaše OPTIMIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Vyžadovaná pole jsou označena *

E-shop s náhradním plněním